Adcover

Algemene Voorwaarden

 1. Administratiekantoor Adcover B.V. is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (“de Vennootschap”).
 2. Alle opdrachten worden, met terzijdestelling van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW, uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Administratiekantoor Adcover B.V. ten behoeve van de opdrachtgevers. Derden kunnen aan de verrichte werkzaamheden en de resultaten daarvan geen rechten ontlenen.
 3. Administratiekantoor Adcover B.V. zal bij de inschakeling van niet in haar organisatie werkzame derden (waaronder procureurs, (buitenlandse) advocaten, accountants, belastingadviseurs, schade-experts, deurwaarders, deskundigen, adviseurs of dienstverleners) de nodige zorgvuldigheid in acht nemen.
  Administratiekantoor Adcover B.V. is echter niet aansprakelijk voor fouten of tekortkomingen van deze derden.
 4. De aansprakelijkheid van Administratiekantoor Adcover B.V. is beperkt tot het bedrag dot krachtens de door Administratiekantoor Adcover B.V. afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico, waarbij het totaal van deze bedragen is beperkt tot een maximum van EUR 454.000,00 per gebeurtenis. Informatie over de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt op verzoek toegezonden.
 5. Indien, om welke reden dan ook, geen verzekeringsuitkering plaatsvindt, is de aansprakelijkheid van Administratiekantoor Adcover B.V. jegens opdrachtgevers beperkt tot het door de Vennootschap in verband met de betreffende opdracht in rekening gebrachte honorarium met een maximum van EUR 25.000 en jegens derden beperkt tot EUR 10.000.
 6. Alle aanspraken van opdrachtgevers en derden vervallen, indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn ingediend bij Administratiekantoor Adcover B.V. binnen één laar nadat de opdrachtgever respectievelijk de derde bekend was, of redelijkerwijze kon zijn, met de feiten waarop hij zijn aanspraak baseert.
 7. De opdrachtgever is gehouden Administratiekantoor Adcover B V. te vrijwaren voor alle aanspraken van derden en aan Administratiekantoor Adcover B.V. te vergoeden de redelijke kosten van verweer tegen dergelijke aanspraken.
 8. Deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van de Bestuurders van de Vennootschap, en al degenen die, al dan niet krachtens arbeidsovereenkomst voor de Vennootschap werkzaam zijn of waren.
 9. Op de rechtsverhouding tussen de opdrachtgevers en Administratiekantoor Adcover B.V. is alleen Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te Den Haag.
 10. Deze algemene voorwoorden zijn in het Nederlands opgesteld en in een aantal talen vertaald. Bij een discrepantie tussen de Nederlandse tekst en een vertaling daarvan is de Nederlandse tekst beslissend.

Financiële hulp of advies nodig...?